Partner główny

 

Partnerzy

  
 

Ludzie Cresovii

Reklama

 

Zarząd MKS Cresovia Siemiatycze zawiadamia członków stowarzyszenia, że 9 lutego (niedziela) 2020 r. o godz. 15.00 (pierwszy termin), lub o godz. 15.30 (drugi termin) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 w Siemiatyczach odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego.
2. Wybór przewodniczącego obrad, powołanie protokolanta.
2. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo - skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności zarządu za 2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2019 r.
8. Dyskusja.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu oraz podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za 2019 r., zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2019 r., oraz udzielenia zarządowi absolutorium.
9. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu Klubu.
10. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji rewizyjnej.
12. Wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej.
13. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
14. Zamknięcie obrad.

 

REGULAMIN ZEBRANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner główny

wspiera a1

Ogłoszenie

Redakcja serwisu szuka chętnych do redagowania relacji z meczów. 

Kontakt - cresovia.redakcja@wp.pl