Partner główny

 

Partnerzy

  
 

Ludzie Cresovii

Reklama

     Zarząd MKS Cresovia Siemiatycze, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutem MKS Cresovia Siemiatycze, zawiadamia członków stowarzyszenia, że 05 marca (niedziela) 2017 r. o godz. 15.00 (pierwszy termin), lub o godz. 15.30 (drugi termin) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczego.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku oraz regulaminu obrad.
3. Powołanie protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności oraz finansowego stowarzyszenia za 2016 r.
5. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2016 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za 2016 r., zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2016 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., udzielenia zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r., zmiany statutu stowarzyszenia.
9. Przedstawienie planu działalności na 2017 r.
10.Dyskusja, wolne wnioski.
11. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
CZŁONKÓW MKS CRESOVIA SIEMIATYCZE
W Dn. 05 MARCA 2017 R.

I. ZASADY OGÓLNE.
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MKS Cresovia Siemiatycze, zwane dalej Walnym Zebraniem, obraduje na podstawie statutu MKS Cresovia Siemiatycze, oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU.
Zarząd klubu informuje członków o czasie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem, poprzez zamieszczenie zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.cresovia.com., poprzez umieszczenie powyższych informacji na budynku klubowym przy ul. Nadrzecznej i w lokalnej prasie. Udział w Walnym Zebraniu biorą z głosem stanowiącym członkowie klubu, z głosem doradczym – goście.

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA.
1. Walne zebranie odbywa się 05 marca 2017 r. o godz. 15.00 (I termin), 15.30 (II termin) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach.
2. Obrady otwiera prezes klubu.
3. Do kierowania walnym zabraniem na wniosek prezesa powołuje się w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad, który:
a) kieruje obradami,
b) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad,
c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,
d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,
e) zarządza głosowanie.
4. Na wniosek prezesa powołuje się protokolanta obrad.
5. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia projekt porządku obrad.
6. Uchwały są prawomocne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie decyduje większość bez względu na ilość przybyłych członków.

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA.
Komisja uchwał i wniosków ma w składzie 3 osoby, lub co najmniej 2 osoby. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
Zadania Komisji :
– rejestruje i redaguje przekazane wnioski, przeprowadza liczenie głosów podczas głosowania projektów uchwał.

V. UDZIAŁ W DYSKUSJI.
1. Każdy uczestnik obrad ma prawo zabrania głosu w dyskusji.
2. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony,
3. Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.

VI. INNE USTALENIA.
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga walne zebranie, zgodnie ze statutem.
2. Przebieg zebrania jest protokołowany.
3. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje walnemu zebraniu.

prezes
Jan Kobus

Sponsor

Najbliższy mecz

Jagiellonia II - Cresovia

20 października, niedziela, 12.00

GKP Orla - Cresovia II

20 października, niedziela, 14.00

IV liga 10 kolejka (12.X-13.X)

 Cresovia - Tur
 0:2
 Dąb - Jagiellonia II
 0:4
 Biebrza - Hetman
 1:2
 Michałowo - Wissa
 2:3
 Sokół - Łomża
 3:1
 Krypnianka - MOSP
 2:0
 Sparta A. - Promień
 3:0
 Sparta Sz. - Warmia
 5:1

Tabela IV ligi

 1  Jagiellonia II
25 33-11
 2  Tur
22 28-13
 3  Wissa
22 22-9
4
 Sokół
20 25-11
 5  Michałowo
18 27-17
 6  Warmia 17 22-24
7
 Krypnianka
17 18-15
 8  Sparta A.
15 23-21
 9  Sparta Sz.
14  20-21
10  Promień
13  14-18
11
Łomża
12 18-20
 12  Hetman
 9 13-25
 13  Dąb 6 9-23
 14  Cresovia 6 6-20
15 Biebrza 5 13-28
  16 MOSP 5 10-25

Ogłoszenie

Redakcja serwisu szuka chętnych do redagowania relacji z meczów. 

Kontakt - cresovia.redakcja@wp.pl